Tagdíj

Tagdíjfizetés, tagdíjrendezettségi index

A tagdíjat a Pénztártörvény szerint a tagsági viszony fennállásának teljes időtartama alatt fizetni kell.

Pénztárunk szabályzata értelmében a tagdíjfizetés elmaradása nem számít tagsági jogviszonyt kizáró oknak.

A szolgáltatásra való jogosultságot a várakozási idő letelte után a Tagdíjfedezettségi index határozza meg.

A tagdíjfedezettségi index egy jelzőszám, amely kifejezi, hogy a Pénztárba való belépés óta eltelt időszakban mennyire pontosan fizették a  belépéskor vállalt tagdíjat.  Ennek kiszámításakor a tagsági viszony létrejötte óta eltelt díjrendezett hónapok számát elosztjuk a tagsági viszony létrejöttétől eltelt hónapok számával.

Példa 1: Eltelt 5 év (azaz 60 hónap), a Pénztártag  végig folyamatosan fizette a  vállalt tagsági díjat, a  díjrendezett hónapok száma szintén 60.  60/60 = 1 = 100 %  Ebben az esetben a Pénztártag hátramaradottja a választott csomag értékének 100 %-ára jogosult.  (Előre fizetésnél is maximum a 100 %-ot vesszük figyelembe)

Példa 2: Eltelt 5 év , de csak négy évnyi tagdíjat fizetett. A díjrendezett hónapok száma 48, eltelt hónapok száma 60.  48/60=0,8 = 80 % Ebben az esetben a Pénztártag hozzátartozója   a választott csomag értékének 80 %-ára jogosult.

A Pénztár a Tagdíjfedezettségi index számítását a Bronz csomagnál 108 hónapig (9 évig),  az Ezüst csomagnál 156 hónapig (13 évig), a Gránit csomagnál 204 hónapig (17 évig), a Senior csomagnál pedig 12 hónapig (1 évig) alkalmazza. Ezen túl a Tagdíjfedezettségi indexet egységesen 1-nek, azaz 100 %-nak számítja. Tehát ha a szolgáltatás a megadott időszak letelte után veszik igénybe, a csomag teljes összege rendelkezésre áll a díjfizetési kötelezettség teljesítésének vizsgálata nélkül.

 

Díjfelosztás

A Pénztár a tagdíjbefizetésekből a törvényi előírásoknak megfelelően fedezeti, működési és likviditási alapot képez, s azokat a jogszabályoknak megfelelően használja fel.

Az egyes befizetések alapok közötti felosztása:

Alap Egységes és kiegészítő tagdíj Többlet tagdíj
Fedezeti alap 70 % 95 %
Működési alap 29 %    5 %
Likviditási alap    1 %    0 %

A befizetett egyéni és kiegészítő tagdíj fedezeti alapra eső része az egyéni számláról a közösségi számlára kerül átvezetésre. A többlet tagdíj az egyéni számlán kerül jóváírásra és nem szolgál a közösségi számla forrásául.

A Pénztár a különböző alapokban lévő szabad pénztári eszközöket a jogszabályokban foglaltak szerinti osztályokba sorolva befekteti, a fizetőképesség és a kötelezettségek messzemenő szem előtt tartásával. A befektetések költségeit és hozamait abban az alapban kell elszámolni, amely alap eszközeiből a befektetés történt.

A hozamokkal kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kegyeleti önsegélyeztő pénztár célja nem annyira a vagyongyűjtés, míg inkább a várakozási idő letelte után bármikor bekövetkező eseménynél a hátramaradottak segítése. Ezért és az alapvetően viszonylag alacsony (havi 3-6 ezer Ft-ot jelentő) tagdíjak esetén a hozamokat más fajta pénztárakkal, befektetési lehetőségekkel csak komoly fenntartásokkal lehet és érdemes összehasonlítani.

Fontos!

A kegyeleti önsegélyező pénztár működésének egyik alapeleme a tagok közötti szolidaritás. A más típusú pénztárakkal összehasonlítva viszonylag magas működési alap részesedés annak a szolgáltatásnak a fedezetéül szolgál, amikor a várakozási időn túl a Pénztártag halála esetén szolgáltatásra kerül sor úgy, hogy a Pénztártag által addig befizetett tagdíj elmarad a szolgáltatás összegétől. Ezt a szolgáltatási kötelezettséget még növeli  a baleseti halál esetén fél éves várakozási idő eltelte után is vállalt szolgáltatási kötelezettség.

Közösségi számla, egyéni számla

A pénztártag által befizetett tagdíj (egységes és kiegészítő tagdíj) fedezeti alapra eső része a közösségi számlára kerül, amely a kegyeleti szolgáltatás elsődleges forrásául szolgál.

A pénztártagnak jogában áll az esedékes tagdíjon felül többlet tagdíjat is fizetni, amely az egyéni számlán kerül jóváírásra. Az egyéni számlára kerülnek az állami adóhatóság által a pénztári befizetések, jóváírások kedvezménye jogcímen utalt összeg, továbbá a támogatás, adomány jogcímen utalt összegből a fedezeti tartalékja jutó rész, a más pénztárból való átlépéssel hozott követelés összege stb.

Az egyéni számláról történik a pénztártag halálához kapcsolódó kegyeleti szolgáltatásoknál a választott szolgáltatási csomagon felüli költségek teljesítése. Az ezen felül megmaradó összegre a pénztártag által megjelölt kedvezményezett(ek) , ennek hiányában a törvényes örökös(ök) jogosult(ak).